ยง STV Mahieu advocaten

Personen- & familierecht

Onder personen- en familierecht valt bijvoorbeeld:

 • Echtscheiding
 • Scheidingsbemiddeling/mediation
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Huwelijksvermogensrecht/boedelverdeling
 • Afwikkeling samenlevingscontracten
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Ondertoezichtstelling en uit huis plaatsing
 • Gezag en omgang minderjarige kinderen
 • Vaderschapsactie
 • Adoptie en erkenning
 • Wijziging (voor-)naam
 • Curatele/meerderjarigenbewind/mentorschap
 • Erfrecht